POVOLENKY

VYDÁVANIE POVOLENÍ NA RYBOLOV PRE ROK 2021

1. Vaše platby uhraďte do VÚB BANKY na účet číslo 3155967551/0200. IBAN SK62 0200 0000 0031 5596 7551.

2. Úhradu vykonajte prednostne bankovým prevodom (internet banking...) a až ako druhú možnosť odporúčame využiť platbu pomocou šeku, ktorý Vám bol doručený spolu so spravodajom „Petrov zdar". Ako „Variabilný symbol" platby uvádzajte Vaše členské číslo. V prípade potreby si môžete nový šek vyzdvihnúť na „Rybárskom dome" v čase úradných hodín, alebo v čase výdaja povolení. Platbu je potrebné realizovať najneskoršie 6 pracovných dní pred výdajom (toľko dní trvá pošte zaslanie zoznamu poštových poukazov na účet).

3. Upozorňujeme, že platby v hotovosti nebudú komisiou prijímané. Prípadné nezrovnalosti do čiastky 5,- € bude komisia riešiť individuálne.

4. Výdaj povolení a členských známok pre členov MsO SRZ Trenčín, mládež a deti bude vykonaný nasledovne:

Z dôvodu prijatým opatreniam ku COVID19 a opatreniam RÚVZ Trenčín, výbor MsO dočasne ruší výdaj  cenín pre rok 2021 v priestoroch rybárskeho domu. Ceniny budú zaslané členom, ktorí majú splnené podmienky uvedené v spravodaji „Petrov zdar - Ročník XXV - číslo 1 - Rok 2020" prostredníctvom Slovenskej pošty.

 Upozorňujeme, že výdaj povolení pre rok 2021 bude ukončený dňom 29. 04. 2021.

Platby pre rok 2021 – číselník platieb

Táto stránka používa cookies. Viac info