Pre členov

Záujemcovia o členstvo v SRZ v roku 2021

     Všetkým záujemcom o členstvo v SRZ v roku 2021 oznamujeme, že prihlášky za člena si môžu vyzdvihnúť každý štvrtok na rybárskom dome Legionárska 88, v čase od 15,00 do 17,00 hod., alebo stiahnuť z webovej stránky www.srztrencin.sk. Prihlášku s fotkou (súčasťou prihlášky je vyplnený „Súhlas so spracovaním osobných údajov") môžete odovzdať na rybárskom dome v dobe úradných hodín, poprípade zaslať poštou alebo vhodiť do schránky. Neúplné prihlášky nebudú akceptované!
Uzávierka prijímania prihlášok bude 17.12.2020. O termíne a mieste konania školenia a vykonania záverečnej skúšky budú žiadatelia písomne informovaní.

1. Fyzické osoby, ktoré v roku 2021 dovŕšia 15 rokov, musia z dôvodu výdaja nového preukazu odovzdať fotografiu rozmeru 3x4 cm a zaplatiť 0,50 € za nový preukaz - Tlačivo

2. Fyzické osoby, ktoré v roku 2021 dovŕšia 18 rokov, musia z dôvodu výdaja nového preukazu odovzdať fotografiu rozmeru 3x4 cm a zaplatiť 0,50 € za nový preukaz. Zároveň sa v roku 2021 stávajú plnoprávnymi členmi SRZ s právami a povinnosťami podľa § 6 Stanov SRZ - Tlačivo

3. Prihlášky za člena SRZ pre fyzické osoby od 6 do 14 rokov musia byť podané na RD do 17.12.2020. - Tlačivo. Termíny školení budú upresnené podľa počtu detí a školenia sa budú vykonávať regionálne podľa miesta bydliska nasledovne:

 Školenia pre fyzické osoby od 6 do 14 rokov pri ObO č. 1, 2, 3, 5 budú vykonané v priestoroch
V.A.J.A.K. s.r.o. pod vedením p. J. Sámelu t.č.: 0911 655 655.

 Školenia pre fyzické osoby od 6 do 14 rokov pri ObO č.4 Nemšová budú vykonané v mesiacoch
január až marec. Školenie zabezpečí výbor obvodu č. 4. Miesto a termíny školenia budú
upresnené.

 Školenia pre fyzické osoby od 6 do 14 rokov rokov pri ObO č. 6 budú vykonané na VN Svinica.
Školenie bude vykonávať p. M. Chlpek t.č.: 0905 365 733.

 

 

Pre členov SRZ-MsO Trenčín

     V prípade Vášho záujmu prestúpiť z SRZ-MsO Trenčín do inej organizácie SRZ, alebo inak zmeniť Váš štatút člena v MsO SRZ Trenčín, si Vám dovoľujeme predložiť tlačivá potrebné na realizáciu uvedených krokov.

1) Žiadosť o prestup:
• vyplní člen MsO SRZ Trenčín, ktorý má záujem prestúpiť do inej organizácie SRZ; - Tlačivo

2) Žiadosť o prerušenie členstva v Slovenskom rybárskom zväze:
• vyplní člen MsO SRZ Trenčín, ktorý má vážny dôvod na prerušenie členstva (pobyt v zahraničí, študijné alebo pracovné povinnosti neumožňujúce plnenie povinnosti člena SRZ, zdravotné dôvody atď.) - Tlačivo

Poznámka:
Aby žiadosť bola predložená k prerokovaniu na výbor MsO SRZ a schválená, je potrebné aby člen mal splnené všetky povinnosti člena (zaplatené členské, splnenú brigádnickú povinnosť, odovzdaný prehľad o úlovkoch).

Všetky vyššie uvedené prihlášky alebo žiadosti môžete zaslať poštou na adresu:

SRZ-Mestská organizácia Trenčín
ul. Legionárska č. 88
911 01 Trenčín

alebo priniesť osobne na uvedenú adresu v čase úradných hodín vo štvrtok od 15,00 do 17,00 hod. alebo vhodiť do schránky, ktorá je na bráne RD.

Bližšie informácie môžete získať v dobe úradných hodín osobne na RD alebo na tel.čísle 032/652 59 25, poprípade na e-mailovej adrese: členovia@srztrencin.sk

Táto stránka používa cookies. Viac info