BRIGÁDY

Brigádnická povinnosť člena SRZ Trenčín

Brigádnická povinnosť člena.

a) Základná brigádnická povinnosť.
Základnú brigádnickú povinnosť majú:
- všetci členovia vo veku od 18 do 59 rokov vrátane, okrem žien a telesne postihnutých členov. (viď nižšie)

Vek člena v SRZ je dosiahnutie hranice veku k 31. 12. príslušného kalendárneho roka.
1) Teda ak člen v roku 2018 dosiahne vek 18 rokov, má v roku 2018 povinnosť odpracovať si základnú brigádnickú povinnosť.
2) Teda ak člen dosiahne v roku 2018 vek 60 rokov, nemusí už v roku 2018 odpracovať základnú brigádnickú povinnosť.

Pre rok 2018  je základná brigádnicka povinnosť stanovená na 8 brigádnických hodín.
Ten, kto má základnú brigádnickú povinnosť a nesplní si ju, je povinný ju finančne nahradiť (resp. jej alikvotnú časť).

Oslobodenie od základnej brigádnickej povinnosti.
Základnú brigádnickú povinnosť nemajú deti, ženy, mládež od 15 do 17 rokov, starobní dôchodcovia nad 60 rokov a telesne postihnutí členovia – držitelia platných preukazov ZP, ZŤP a ZŤPS.

b) Dodatočná brigádnická povinnosť pre držiteľov pstruhových povolení
Pre držiteľov pstruhových povolení na pstruhové vody MsO SRZ Trenčín je stanovená povinnosť odpracovať naviac 6 hodín výlučne na pstruhových revíroch, alebo 6 hodín finančne nahradiť.
Od tejto povinnosti sú oslobodené iba deti a mládež do 18 rokov.

Zhrnutie.
Držitelia pstruhových povolení na rok 2018 majú v roku 2018 povinnosť odpracovať na pstruhových revíroch 6 hodín a pokiaľ majú aj základnú brigádnickú povinnosť za kaprové povolenie 8 hodín, t.j. spolu 14 brigádnických hodín.
Ak ju neodpracujú na pstruhových revíroch MsO SRZ Trenčín, finančne ju nahradia. Táto povinnosť platí od roku 2004 na základe uznesenia konferencie, pre všetkých členov, vrátane starobných dôchodcov a telesne postihnutých členov. (Pozn. Kto vládze chodiť na pstruhy, vládze aj čosi pre tieto revíry urobiť).

c) Finančná náhrada brigády.
Finančná náhrada za jednu neodpracovanú brigádnickú hodinu je pre rok 2018 stanovená konferenciou MsO na 5 €.

d) Miesto výkonu brigády.
Všeobecne platí, že brigádu si člen môže odpracovať na hociktorej brigáde u hociktorého obvodu na revíroch MsO SRZ Trenčín. Nie je to teda vôbec viazané na to, z ktorého obvodu je.
Za správnu evidenciu odpracovaných brigádnických hodín zodpovedajú hospodári obvodných organizácií!

e) Poznámka.
Brigáda je platná, ak je evidovaná na riadnom výkaze o brigádach a potvrdená vlastnoručným podpisom účastníka na uvedenom výkaze. Dbajte na to, aby bolo správne zapísané Vaše členské číslo rybára uvedené v členskom preukaze !!!!!

Táto stránka používa cookies. Viac info