BRIGÁDY

Brigádnická povinnosť člena SRZ Trenčín

 

 POZOR, schválený nový "Plán brigád na obdobie máj - august 2020"

a) Plnenie brigádnickej povinnosti v roku 2020 -

V súlade so „Stanovami SRZ - § 6, bod 2, písmeno e)", mestská konferencia SRZ – MsO Trenčín konaná dňa 24. marca 2019 svojím uznesení stanovila členom plniť brigádnickú povinnosť do veku 62 rokov vrátane. (príklad: keď člen dosiahne v roku 2020 – 62 rokov, musí ešte v roku 2020 odpracovať stanovený počet brigádnických hodín).

Pre rok 2020  je základná brigádnicka povinnosť stanovená na 12 brigádnických hodín.

b) člen je povinný odpracovať:
12 brigádnických hodín.
Člen – držiteľ miestnej pstruhovej povolenky (MPP) je povinný okrem 12 brigádnických hodín, odpracovať ďalších 6 hodín na vodách pstruhových (v danom roku, kedy je člen držiteľom miestnej pstruhovej povolenky, má povinnosť odpracovať celkom 18 brigádnických hodín).

c) Brigádnickú povinnosť nemajú fyzické osoby od 3 do 17 rokov, ženy, členovia od veku 63 rokov a zdravotne postihnutý člen – držiteľ platného preukazu ŤZP alebo ŤZP-S.) Finančná náhrada brigády.

d) Finančná náhrada za jednu neodpracovanú brigádnickú hodinu je pre rok 2020 stanovená na 5,- €.

e) Miesto výkonu brigády
Všeobecne platí, že brigádu si člen môže odpracovať na hociktorej brigáde u hociktorého obvodu na revíroch MsO SRZ Trenčín. Člen teda nie je viazaný na to, v ktorom obvode je evidovaný.
Za vykázanie počtu odpracovaných brigádnických hodín zodpovedajú hospodári (respektíve vedúci brigád) obvodných organizácií!

f) Poznámka
Brigáda je platná, ak je evidovaná na riadnom výkaze o brigádach a potvrdená vlastnoručným podpisom účastníka na uvedenom výkaze. Dbajte na to, aby bolo správne zapísané Vaše členské číslo rybára uvedené v členskom preukaze!

Z uznesenia SRZ - MsO TN z 24.3.2019:

bod 15.
Výboru SRZ - MsO Trenčín, zvýšenie základnej brigádnickej povinnosti z 8 hodín na 12 hodín. Členovi, ktorý sa zúčastní na členskej schôdzi príslušného obvodu sa za účasť započítajú 4 hodiny do základnej brigádnickej povinnosti. Prezenčná listina bude slúžiť ako brigádnický list. Keď sa nezúčastní schôdze musí odpracovať 12 hodín. Základnú brigádnickú povinnosť nemajú deti, ženy, mládež od 15 do 17 rokov, starobní dôchodcovia a držitelia preukazov ZŤP.
Uznesenie č.15B/2019 k bodu č.15.        Uznesenie: schválené.

Táto stránka používa cookies. Viac info