Dôležité

Zmena termínu brigády

Zmena termínu brigády.

Brigáda na revíry Bodovka sa bude konať 28.4.2018 (v sobotu). Stretnutie účastníkov o 8.00 hod. na chate.
Brigáda na rybárskom dome Legionárska č. 88 sa bude konať 28.4.2018 (v sobotu). Stretnutie účastníkov o 8.00 hod. na nádvorí.

Cesta sprejazdnená

Vjazd ku Váhu od Biskupíc povolený !   Umiestnenie dodatkovej tabule DZ č.E12 s textom:" okrem vozidiel VD Tr.Biskupice, SVP š.p., členov SRZ a držiteľov platných povolení na rybolov" na účelovej komunikácii ul.Biskupická a Karpatská v Trenčíne podpísal primátor mesta 13.2.2018.

Reakcia na článok uverejnený v Rybičkách...

Reakcia prezidenta SRZ na článok p. Pavleho: čítajte tu

Násada mieňa sladkovodného a kapra rybničného

Dňa 16.10.2017 bude nasadený do Váhu č.8 mieň sladkovodný v počte 2900 ks.

Dňa 17.10. a 18.10.2017 bude nasadený do kaprových revírov MsO SRZ Trenčín (mimo Váhu č. 8 a Enklávy T. Teplá) kapor 3 ročný o váhe 12 310 kg. Zákaz lovu kapra na revíroch, kde bol kapor vysadený, v dobe od 17.10. do 31.10.2017. Lov povolený od 1.11.2017.

Uverejnenie reakcie predsedu MsO SRZ

Uverejnenie reakcie predsedu MsO SRZ v PaR č.10/2017 na článok uverejnený v PaR č.7/2017

Článok

Úhyn rýb na rieke Váh

V dňoch 30.7.- 2.8.2017 bol zaznamenaný úhyn mreny severnej na rieke Váh v úseku od vtoku rieky Vlára po hať Trenčianske Biskupice.Uhynuté boli všetky vekové kategórie tejto ryby. 31.7. bola udalosť oznámená RADE SRZ, Inšpekcii ŽP a Štátnej veterinárnej správe(ŠVS). Boli vykonané merania vybraných fyzikálno-chemických veličín a odovzdané vzorky uhynutých rýb ŠVS. Merania N-NH4 niekoľko násobne prekračovali povolené limity u jedného zo znečisťovateľov...Celá situácia bude uzatvorená po vyhodnotení výsledkov akreditovanými orgánmi a pracoviskami štátnej správy. Predsedovia ObO č.2,3,4 zahájili zber kadavérov a ich zhromažďovanie k odsunu do kafilérie.

Opatrenia k vybreženiu rieky Váh

 TENTO TEXT SA ZOBRAZÍ AK SA IKONA NENAČÍTA
Táto stránka používa cookies. Viac info