Dôležité

Zákaz lovu - zubáč veľkoústy, šťuka severná

Zákaz lovu zubáča veľkoústeho a šťuky severnej vo VN Svinica v dobe od 26.10.2018 do 24.11.2018 z dôvodu nasadenia rýb vo veľkosti nad lovnú mieru.

Výbor MsO

===========================

Zákaz lovu kapra

Zákaz lovu kapra na revíroch SRZ MsO Trenčín VN - Svinica, Štrkovisko Bodovka, Odstavné rameno Trenčianske Kaskády, Štrkovisko Nozdrkovce, VN - Baračka,  Gabajove štrkoviská, Štrkovisko Nemšová, Štrkovisko Ľuborča a Jazierko Skalka od 18.10. do 31.10.2018.

Lov povolený od 1.11.2018.

===========================

Násady rýb - jeseň 2018

Dňa 3.10.2018 šťuka  2 roč. 400 kg

Kaprové revíry MsO + Váh č.8

18.10.2018 kapor K2 600 kg Váh č. 8

18.10.2018 kapor K3 9000 kg kaprové revíry MsO Trenčín okrem Váhu č. 8, Enklávy T. Teplá a Odstavné rameno Kľúčové

19.10.2018 podustva 2 roč. 10 000 ks  Váh č. 8

                   mrena 1 roč. 3000 ks Váh č. 8.

===========================

 

Všeobecný zákaz lovu rýb v „Odstavné rameno Kľúčové r.č. 2-1670-1-1

V súlade so Zákonom č.139/2002 Z.z., §20, odst.2, z dôvodu mimoriadnej situácie vzniknutej vplyvom extrémneho sucha,    platí dňom 15.10.2018 až do odvolania

Všeobecný zákaz loviť a privlastňovať si ryby

v revíry  Odstavné rameno Kľúčové r.č. 2-1670-1-1.

výbor SRZ-MsO

===========================

Oznam o vysádzaní rýb

Dňa  18.10.2018 bude vysadených 9.000 kg násady kapra rybničného (K-3) do všetkých obhospodarovaných revírov MsO okrem Enklávy a Váhu č.8.

Násadu preberie u dodávateľa komisia v zložení: pp. Remenec, Kukučka, Karaus, Habáň

===========================

Upozornenie pre členov SRZ-MsO

Plánované brigády pre ObO č.1 dňa:
13.10
..kaprová.........štrkovisko Bodovka
13.10..pstruhová......Sedličanský potok
Sú z dôvodu plnenia iných naliehavých, operatívnych úloh – zrušené.
Prosím informujte ďalších členov.
                                                                     Jozef Lauš

===========================

Mimoriadna brigáda - VN Baračka

Dňa 6.10.2018 od 8:00 do 12:00 hod. bude organizovaná na VN Baračka mimoriadna brigáda zameraná na kosenie. Vlastná kosačka a krovinorez vítaný.

===========================

VN Svinica - Obnovenie lovu rýb

Lov rýb vo vodnej nádrži Svinica je povolený dňom 3.9.2018 (pondelok).

===========================

VN Svinica - Úbytok vody na prítoku / Úhyn rýb

Od pondelka 20.8.2018 zaznamenávame úbytok vody na prítoku do VN Svinica. V súčasnej dobe je koryto potoka Svinica už suché. Vo VN Svinica dochádza k masívnemu úhynu rýb, hlavne zubáča veľkoústeho. Boli a sú naďalej vykonávané opatrenia členmi výboru ObO č.6 na zníženie strát a vzniknutých škôd.
V súlade so Zákonom č. 139/2002 Z.z., §20 sa jedná o mimoriadnu situáciu, kedy je zakázané v tomto revíry až do odvolania loviť a privlastňovať si ryby.

===========================

Prijatie dodatku č.1 k “Miestnemu rybárskemu poriadku pre držiteľov povolení na lov rýb v rybárskych revíroch obhospodarovaných SRZ-MsO Trenčín“ platného od 1.januára 2018.

Vzhľadom k neustálym sťažnostiam a upozorňovaniam členov našej mestskej organizácie na porušovanie Miestneho rybárskeho poriadku....a na nepresné vyjadrenie zákazu lovu rýb 30 m od telesa hrádze VN Svinica r. č. 2-5310-1-1 prijal výbor SRZ - MsO Trenčín tento dodatok k Miestnemu rybárskemu poriadku:

Do textu na str.5 VN- Svinica- r. č. 2-5310-1-1 za druhú vetu doplniť text:

„Zavážanie a zanášanie nástrah z telesa hrádze nie je povolené.“

Upozorňujeme, že porušenie tohto zákazu bude hodnotené ako porušenie Miestneho rybárskeho poriadku.

===========================

POZOR zákaz vjazdu !!!!!!!

Vážení členovia MsO SRZ Trenčín.

Na základe výsledkov rokovania so zástupcami Urbariátu Veľká Hradná, upozorňujem, že vjazd na lesné pozemky ako aj parkovanie na týchto pozemkoch pri VN Svinica rev. číslo 2-5310-1-1

nie je Urbariátom Veľká Hradná ( majiteľ lesných pozemkov) p o v o l e n ý.

Žiadam Vás, aby ste pri presunoch k výkonu rybárskeho práva motorovými vozidlami nevyužívali prístupy k VN Svinica cez lesné pozemky. Za porušenia zákazu prejazdu cez les a parkovanie v lese nesie osobnú zodpovednosť každý člen SRZ, ktorý túto požiadavku a obmedzenie nerešpektoval.

Stanovisko zástupcov Urbariátu Veľká Hradná je uvedené v prílohe.

Ing. Jozef Lauš

predseda MsO SRZ Trenčín           

Príloha

===========================

2.liga LRU plávaná

Informácia k obmedzeniu lovu rýb z dôvodu konania celoslovenských pretekov v LRU – plávaná.

Jarné dvojkolo 2.liga LRU - Plávaná

Podľa plánu športovej činnosti sa v dňoch 18.-20.5. 2018 bude na úseku rieky Váh od mosta na Ostrov smerom proti prúdu ku elektrárni na Sihoti pebiehať jarné dvojkolo 2.ligy v LRU-P. Pretekárska dráha ako aj jej hranice budú vyznačená páskou. Úsek Váhu bude opäť voľne prístupný k výkonu rybárskeho práva 20.5.2018 od 15:00hod.

Družstvo ŠKP Trenčín Vás touto cestou pozýva sa porieť na závodnú techniku v love rýb udicou na plavák na pretekoch, ktorých sa zúčastní aj družstvo z Trenčína.

Presné informácie ako aj časový plán preteku nájdete v propozíciach k pretekom.

Propozície

===========================

Cesta sprejazdnená

Vjazd ku Váhu od Biskupíc povolený !   Umiestnenie dodatkovej tabule DZ č.E12 s textom:" okrem vozidiel VD Tr.Biskupice, SVP š.p., členov SRZ a držiteľov platných povolení na rybolov" na účelovej komunikácii ul.Biskupická a Karpatská v Trenčíne podpísal primátor mesta 13.2.2018.

===========================

Úprava lovných mier na obdobie 2018-2020

Reakcia na článok uverejnený v Rybičkách...

Reakcia prezidenta SRZ na článok p. Pavleho: 

čítajte tu

===========================

Opatrenia k vybreženiu rieky Váh

Opatrenia

===========================

Uverejnenie reakcie predsedu MsO SRZ

Uverejnenie reakcie predsedu MsO SRZ v PaR č.10/2017 na článok uverejnený v PaR č.7/2017

Článok

===========================

Úhyn rýb na rieke Váh

V dňoch 30.7.- 2.8.2017 bol zaznamenaný úhyn mreny severnej na rieke Váh v úseku od vtoku rieky Vlára po hať Trenčianske Biskupice.Uhynuté boli všetky vekové kategórie tejto ryby. 31.7. bola udalosť oznámená RADE SRZ, Inšpekcii ŽP a Štátnej veterinárnej správe(ŠVS). Boli vykonané merania vybraných fyzikálno-chemických veličín a odovzdané vzorky uhynutých rýb ŠVS. Merania N-NH4 niekoľko násobne prekračovali povolené limity u jedného zo znečisťovateľov...Celá situácia bude uzatvorená po vyhodnotení výsledkov akreditovanými orgánmi a pracoviskami štátnej správy. Predsedovia ObO č.2,3,4 zahájili zber kadavérov a ich zhromažďovanie k odsunu do kafilérie.

===========================

Táto stránka používa cookies. Viac info