Dôležité

4.kolo LRU- feeder

ZÁKAZ LOVU na rieke Váh v dňoch 30.9. - 1.10.2017

Oznamujeme našim členom, že v termíne 30.9. - 1.10.2017

sa na rieke Váh (od mosta na Ostrov na Sihoti smerom ku Zimnému štadionu uskutoční piatkový tréning a sobotňajšie a nedeľné kolo celoslovenskych pretekov , 4.kolo LRU- feeder . Žiadame Vás o akceptovanie zákazu rybolovu v horeuvedenom úseku rieky Váh. Úsek Váhu určený pre preteky bude v daných dňoch ohraničený źákazovou páskou. Za pochopenie ďakujeme.

Radi Vás uvidíme na pretekoch ako divákov.

Propozície

Uverejnenie reakcie predsedu MsO SRZ

Uverejnenie reakcie predsedu MsO SRZ v PaR č.10/2017 na článok uverejnený v PaR č.7/2017

Článok

DOKUMENT K PRIPOMIENKOVANIU

Poskytujeme členom našej organizácie k pripomienkam dokument:
"Koncepcia posilnenia populácie pstruha potočného v revíroch obhospodarovaných MsO SRZ Trenčín"
Svoje pripomienky ku koncepcii zasielajte na e-mail: landera.tn@gmail.com
do 18.9.2017.
Ďakujeme za spoluprácu.

Kolektív autorov.

KONCEPCIA:

Úhyn rýb na rieke Váh

V dňoch 30.7.- 2.8.2017 bol zaznamenaný úhyn mreny severnej na rieke Váh v úseku od vtoku rieky Vlára po hať Trenčianske Biskupice.Uhynuté boli všetky vekové kategórie tejto ryby. 31.7. bola udalosť oznámená RADE SRZ, Inšpekcii ŽP a Štátnej veterinárnej správe(ŠVS). Boli vykonané merania vybraných fyzikálno-chemických veličín a odovzdané vzorky uhynutých rýb ŠVS. Merania N-NH4 niekoľko násobne prekračovali povolené limity u jedného zo znečisťovateľov...Celá situácia bude uzatvorená po vyhodnotení výsledkov akreditovanými orgánmi a pracoviskami štátnej správy. Predsedovia ObO č.2,3,4 zahájili zber kadavérov a ich zhromažďovanie k odsunu do kafilérie.

Opatrenia k vybreženiu rieky Váh

 TENTO TEXT SA ZOBRAZÍ AK SA IKONA NENAČÍTA
Táto stránka používa cookies. Viac info