Dôležité

POZOR zákaz vjazdu !!!!!!!

Vážení členovia MsO SRZ Trenčín.

Na základe výsledkov rokovania so zástupcami Urbariátu Veľká Hradná, upozorňujem, že vjazd na lesné pozemky ako aj parkovanie na týchto pozemkoch pri VN Svinica rev. číslo 2-5310-1-1

nie je Urbariátom Veľká Hradná ( majiteľ lesných pozemkov) p o v o l e n ý.

Žiadam Vás, aby ste pri presunoch k výkonu rybárskeho práva motorovými vozidlami nevyužívali prístupy k VN Svinica cez lesné pozemky. Za porušenia zákazu prejazdu cez les a parkovanie v lese nesie osobnú zodpovednosť každý člen SRZ, ktorý túto požiadavku a obmedzenie nerešpektoval.

Stanovisko zástupcov Urbariátu Veľká Hradná je uvedené v prílohe.

Ing. Jozef Lauš

predseda MsO SRZ Trenčín           Príloha

 

 

 

 

2.liga LRU plávaná

Informácia k obmedzeniu lovu rýb z dôvodu konania celoslovenských pretekov v LRU – plávaná.

Jarné dvojkolo 2.liga LRU - Plávaná

Podľa plánu športovej činnosti sa v dňoch 18.-20.5. 2018 bude na úseku rieky Váh od mosta na Ostrov smerom proti prúdu ku elektrárni na Sihoti pebiehať jarné dvojkolo 2.ligy v LRU-P. Pretekárska dráha ako aj jej hranice budú vyznačená páskou. Úsek Váhu bude opäť voľne prístupný k výkonu rybárskeho práva 20.5.2018 od 15:00hod.

Družstvo ŠKP Trenčín Vás touto cestou pozýva sa porieť na závodnú techniku v love rýb udicou na plavák na pretekoch, ktorých sa zúčastní aj družstvo z Trenčína.

Presné informácie ako aj časový plán preteku nájdete v propozíciach k pretekom. ,,

Propozície

Cesta sprejazdnená

Vjazd ku Váhu od Biskupíc povolený !   Umiestnenie dodatkovej tabule DZ č.E12 s textom:" okrem vozidiel VD Tr.Biskupice, SVP š.p., členov SRZ a držiteľov platných povolení na rybolov" na účelovej komunikácii ul.Biskupická a Karpatská v Trenčíne podpísal primátor mesta 13.2.2018.

Reakcia na článok uverejnený v Rybičkách...

Reakcia prezidenta SRZ na článok p. Pavleho: čítajte tu

Násada mieňa sladkovodného a kapra rybničného

Dňa 16.10.2017 bude nasadený do Váhu č.8 mieň sladkovodný v počte 2900 ks.

Dňa 17.10. a 18.10.2017 bude nasadený do kaprových revírov MsO SRZ Trenčín (mimo Váhu č. 8 a Enklávy T. Teplá) kapor 3 ročný o váhe 12 310 kg. Zákaz lovu kapra na revíroch, kde bol kapor vysadený, v dobe od 17.10. do 31.10.2017. Lov povolený od 1.11.2017.

Uverejnenie reakcie predsedu MsO SRZ

Uverejnenie reakcie predsedu MsO SRZ v PaR č.10/2017 na článok uverejnený v PaR č.7/2017

Článok

Úhyn rýb na rieke Váh

V dňoch 30.7.- 2.8.2017 bol zaznamenaný úhyn mreny severnej na rieke Váh v úseku od vtoku rieky Vlára po hať Trenčianske Biskupice.Uhynuté boli všetky vekové kategórie tejto ryby. 31.7. bola udalosť oznámená RADE SRZ, Inšpekcii ŽP a Štátnej veterinárnej správe(ŠVS). Boli vykonané merania vybraných fyzikálno-chemických veličín a odovzdané vzorky uhynutých rýb ŠVS. Merania N-NH4 niekoľko násobne prekračovali povolené limity u jedného zo znečisťovateľov...Celá situácia bude uzatvorená po vyhodnotení výsledkov akreditovanými orgánmi a pracoviskami štátnej správy. Predsedovia ObO č.2,3,4 zahájili zber kadavérov a ich zhromažďovanie k odsunu do kafilérie.

Opatrenia k vybreženiu rieky Váh

Táto stránka používa cookies. Viac info