Pre členov

Vážení záujemcovia o členstvo v Slovenskom rybárskom zväze (SRZ) a členovia MsO SRZ Trenčín, v prípade Vášho záujmu vstúpiť do širokej rodiny členov SRZ, ako aj v prípade Vášho záujmu prestúpiť z MsO SRZ Trenčín do inej organizácie SRZ, alebo inak zmeniť Váš štatút člena v MsO SRZ Trenčín, alebo prihlásiť do krúžku dieťa, vnuka, vnučku, si Vám dovoľujeme predložiť  tlačivá potrebné na realizáciu uvedených krokov.


1) Prihláška za člena Slovenského rybárskeho zväzu:

  • vyplní záujemca o členstvo v SRZ, ktorý dovŕši v roku v ktorom bude prijímaný za člena SRZ minimálne 18 rokov; NOVÉ_Tlačivo


2) Žiadosť o prestup:

  • vyplní člen MsO SRZ Trenčín, ktorý má záujem prestúpiť do inej organizácie SRZ;Tlačivo


3) Žiadosť o prerušenie členstva v Slovenskom rybárskom zväze:

  • vyplní člen MsO SRZ Trenčín, ktorý má vážny dôvod na prerušenie členstva (dlhodobý pobyt v zahraničí, študijné alebo pracovné povinnosti neumožňujúce plnenie povinnosti člena SRZ, zdravotné dôvody atď.) Tlačivo


4) Prihláška do klubu mladých rybárov pre mládež vo veku od 15 do 17 rokov:

  • vyplnia záujemcovia o členstvo v klube mladých rybárov vo veku od 15 do 17 rokov;
  • vyplnia deti ktoré sú členmi „Krúžku mladých rybárov" - v nasledujúcom roku dovŕšia 15 rokov a majú záujem pokračovať vo výkone rybárskeho práva ako členovia „Klubu mladých rybárov pre mládež ......." ; (pri prechode z jednej kategórie do druhej kategórie bez prerušenia sa zápisné neplatí); Tlačivo


5) Prihláška do krúžku mladých rybárov pre deti vo veku od 6 do 14 rokov:

  • vyplnia rodičia alebo zákonný zástupcovia detí, ktoré majú záujem o výkon rybárskeho práva v „Krúžku mladých rybárov pre deti od 6 do 14 rokov" Tlačivo


6) Žiadosť pre deti vo veku do 6 rokov na vydanie detského povolenia:

  • vyplní člen MsO SRZ Trenčín (spravidla rodič alebo starý rodič) pre dieťa od 3 do 5 rokov, ktoré bude chytať ryby v ich sprievode. Tlačivo


Všetky vyššie uvedené prihlášky alebo žiadosti môžete zaslať poštou na adresu:

Mestská organizácia SRZ Trenčín
ul. Legionárska č. 88
911 01 Trenčín

alebo priniesť osobne na uvedenú adresu v čase úradných hodín, ktoré sú uvedené na tabuli RD alebo na stránke www.srztrencin.sk. (poprípade môžete vhodiť do schránky, ktorá je na bráne RD). Termín doručenia prihlášok (spolu s fotografiou 3x4cm) pre prijatie za člena SRZ alebo do Klubu mladých rybárov pre mládež ..... je najneskôr do 31. 10. daného roku.
Termín doručenia prihlášok (spolu s fotografiou 3x3,5cm) pre prijatie do „Krúžku mladých rybárov" pre deti od 6 do 14 rokov (vrátane žiadosti pre deti od 3 do 5 rokov) je najneskôr do 1. 10. daného roku.

Bližšie informácie môžete získať v dobe úradných hodín osobne na RD alebo na tel.čísle 032/6525925. 

--------------------------------------------------------------------

Táto stránka používa cookies. Viac info